Messianic Chords.com

Messiah's music. Lyrics and chords. On the opened web.

Yerushalaim Shel Zahav by Ofra Haza

Yerushalaim Shel Zahav, tocada por Ofra Haza tono: Am Am Dm avir arim tzalul kayayin G E A vere'akh oranim Am Dm nisa beru'akh ha'arbayim Am E Am im kol pa'amonim Am Dm uvtardemat ilan va'even G E A shvuya bakhaloma Am Dm ha'ir asher badad yoshevet Am E Am uveliba khoma Dm G C yerushalayim shel zahav F C veshel nekhoshet veshel or, F C Am E Am halo lekol shirayikh ani kinor khazarnu el borot hamayim lashuk velakikar shofar kore behar habayit ba'ir ha'atika uvame'arot asher basela alfey shmashot zorkhot nashuv nered el yam hamelakh bederekh yerikho yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or, halo lekol shirayikh ani kinor akh bevo'i ayom lashir lakh velakh likshor ktarim katonti mitze'ir banayikhv ume'akhron hameshorerim ki shmekh tzorev et hasfatayim kineshikat saraf im eshkakhekh yerushalayim asher kula zahav yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or, halo lekol shirayikh ani kinor eykha yavshu borot hamayim kikar hashuk reyka ve'eyn poked et har habayit ba'ir ha'atika uvamarot asher basela meyalelot rukhot ve'eyn yored el yam hamelakh bederekh yerikho yerushalayim shel zahav veshel nekhoshet veshel or, halo lekol shirayikh ani kinor +- CHORDS USED -------------+ | | | Am - X,0,2,2,1,0 | | Dm - X,X,0,2,3,1 | | G - 3,2,0,0,3,3 | | E - 0,2,2,1,0,0 | | A - X,0,2,2,2,0 | | C - X,3,2,0,1,0 | | F - 1,3,3,2,1,1 | Jerusalem Of Gold - Yerushalayim Shel Zahav by Naomi Shemer Jerusalem of Gold - Yerushaliym Shel Zahav Written by Naomi Shemer As performed by Shuli Natan Tab by Avi Yaacov Israel, October 6, 2013