Messianic Chords.com

Messiah's music. Lyrics and chords. On the opened web.

Sim Shalom by Micha'el Eliyahu BenDavid

Sim Shalom E m. Am. D. G. D. Em OSEH SHALOM BIM'ROMAV HU YA'ASEH SHALOM ALEINU C. D. Em V'AL KOL YISRAEL V'IMRU AMEN E m. Am. D. G. D. Em OSEH SHALOM BIM'ROMAV HU YA'ASEH SHALOM ALEINU C. D. Em V'AL KOL YISRAEL V'IMRU AMEN Em. Am. D. G. D. Em SIM SHALOM TOVA U'VRACHA CHAYIM CHEN VA'CHESED VRACHAMIM Am. D. G. G. Am. D ALEINU V'AL KOL YISRAEL AMECHA. BARCHENU AVINU KULANU K'ECHAD G. D. Em. Am. D B'OR PANEICHA KI B'OR PANEICHA NATATA LANU ADONAI ELOHEINU D. Em. Am. D. G TORAT CHAYIM V'AHAVAT CHESED U'TZEDAKA U'VRACHA D Em. Am. D. Em V'RACHAMIM V'CHAYIM CHAIM V'SHALOM Am. D G. D. Em HE WHO MAKES PEACE IN HIS HEIGHTS MAY HE MAKE PEACE UPON US C. D. Em AND UPON ALL ISRAEL AND WE SAY AMEN E m. Am. D. G. D. Em OSEH SHALOM BIM'ROMAV HU YA'ASEH SHALOM ALEINU C. D. Em V'AL KOL YISRAEL V'IMRU AMEN SIM SHALOM...