Messianic Chords.com

Messiah's music. Lyrics and chords. On the opened web.

Yerushalayim Shel Zahav by Naomi Shemer

Jerusalem of Gold ©1967 Naomi Shemer Am Dm A7 Avir harim tzalul kayayin Ve’reiach oranim Am Dm Am E 7 Am Nissa be’ru’ah ha’arbayim Im kol pa’a - mo - nim Am Dm A U’ve’tardemat ilan va’even Shvuyah ba’halomah Am Dm Am E7 Am Ha’ir asher badad yoshevet U’ve’libbah homah G Am Dm G C Yerushalayim shel zahav, V’shel nech-os-shet v’shel ohr F G C Am E 7 Am Ha’lo le’chol shirayich, ani kinnor Instrumental: Am / / Dm / / Dm / / A / / Am / / Dm / / Am / E7 Am / / Am / / Dm / / Dm / / A / / Am / / Dm / / Am / E 7 Am / / Am Dm A Eichah yavshu borot ha’mayim kikkar ha’shuk reikah Am Dm Am E 7 Am Ve’ein poked et har ha’bayit ba’ir ha’ - a - ti - ka Am Dm A U’va’me’arot asher ba’selah mayallelot ruhot Am Dm Am E 7 Am Ve’ein yored el yam ha’melah be’derech ye - ri - ho Am Dm A Ach be’vo’i hayom lashir lach ve’lach likshor ketarim Am Dm Am E 7 Am Katonti mize’ir bana’ich u’me’aharon ha- meshorerim Am Dm A Ki shemech zorev et ha- sefatayim ke’neshikat saraf Am Dm Am E 7 Am Im eshkakhekh Yerushalayim asher kullah za - hav Am Dm A Hazarnu el borot ha- mayim la- shuk ve’la-kikkar Am Dm Am E 7 Am Shofar koreh be- har ha- bayit ba’ir ha- at - ti - kah Am Dm A U-va-me’arot asher ba-selah alfey shemashot zorhot Am Dm Am E 7 Am Nashuv nered el yam ha- melah be’derekh ye - ri - ho